Ukrainian Homes for All

Et dansk initiativ vil hjælpe Ukraine med genopbygningen ved at skabe nye udlejningsboliger. Inspirationen kommer fra den danske model med almene boliger.

 


Krigen i Ukraine har ført til enorme ødelæggelser af infrastruktur og bygninger, bl.a. mange private boliger. 

Samtidig har boligmarkedet undergået en stor forandring siden Ukraine var en del af Sovjetunionen. Her var boligmarkedet statsligt reguleret. I dag er ejerboliger det dominerende, og der er kun få udlejningsboliger, som udlejes på markedsvilkår. De to ting i kombination betyder, at mange ukrainske familier har meget svært ved at finde en bolig, de kan betale.

Den udfordring vil et nyt dansk initiativ nu bidrage til at løse, når genopbygningen i Ukraine kan gå i gang. Foreningen "Ukrainian homes for all -Danish inspired nonprofit model" er stiftet på initiativ fra en række danske aktører, der har erfaring med den almene boligsektor i Danmark. Med inspiration fra den danske model for almene og betalbare boliger vil foreningen i samarbejde med lokale ukrainske aktører udvikle en boligmodel, der muliggør udlejning af gode og bæredygtige boliger til en leje, der kan betales af almindelige familier.

Initiativtagerne har i det meste af 2023 arbejdet med indsatsen, og i december 2023 blev foreningen så stiftet. Bestyrelsen er sammensat af personer med indgående kendskab til den almene boligsektor og ukrainske forhold, nemlig:

Kurt Helles Bardeleben, partner og advokat, SIRIUS Advokater (formand)

Katja Waagepetersen, seniorarkitekt, Henning Larsen Arkitekter (næstformand)

Frank Jensen, fhv. overborgmester (medlem af forretningsudvalget)

Jens Elmelund, adm. direktør, KAB (medlem af forretningsudvalget)

Bent Madsen, adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger

Charlotte Flindt Pedersen, direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab

Jacob Axel Nielsen, direktør, Cryos International, fhv. minister

Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania

Line Røtting Dornan, adm. direktør, Fonden for Billige Boliger og Kuben Byg

Bestyrelsens formand advokat Kurt Helles Bardeleben udtaler: 

"Der er fra både EU og enkelte medlemslande allerede nu fokus på at hjælpe Ukraine med genopbygningen. Det arbejde ønsker vi, der har taget initiativ til foreningen, at bidrage til, når det forhåbentlig snart bliver muligt. Vi ser et potentiale i at trække på den mangeårige erfaring, vi i Danmark har med almene boliger, der ikke skal generere profit, og hvor der er plads til alle indkomstgrupper i samfundet. Derfor vil vi sammen med lokale samarbejds- partnere forsøge at udvikle en tilsvarende model, der passer til det ukrainske samfund."

Ud over at bidrage til opfyldelse af et akut og påtrængende behov for nye boliger, har vi et ansvar for, at de bygninger og byområder, der opføres, er levedygtige også i fremtiden. 

"Klimasikring, biodiversitet og socialt ansvar er vigtige elementer i opgaven, og vi sætter derfor bæredygtige minimumskrav for at gå de europæiske klimaambitioner i møde. Vi ønsker nemlig at bygge boliger, der bringer normaliteten tilbage - og viser vejen for en ny fremtid", siger bestyrelsens næstformand Katja Waagepetersen.

En bedre boligmodel end før 

Projektet udvikles i samarbejde med lokale myndigheder i byen Mykolajiv, som har været hårdt ramt af ødelæggelser som følge af krigen. I den første fase er der fokus på at udvikle arkitekturen omkring boligerne og en juridisk og organisatorisk struktur inspireret af den danske almene boligmodel og tilpasset ukrainske forhold og erfaringer.

I næste fase er det ambitionen at opføre tre pilotprojekter med ukrainske samarbejdspartnere. Det er håbet, at projekterne kan bidrage med inspiration og erfaringer, så der kan opføres endnu flere boliger efter samme model. Bent Madsen, der er adm. direktør i BL – Danmarks almene boliger, siger:

"Krigen i Ukraine er en tragedie med store menneskelige omkostninger, som bl.a. kommer til udtryk i en stor mangel på boliger. Når genopbygningen af landet går i gang, er der til gengæld en mulighed for at gøre nogle ting bedre end før – til gavn for befolkningen i landet. F.eks. at skabe et socialt og økonomisk mere bæredygtigt lejeboligmarked, hvor der også er plads til borgere med en lavere indtægt. Og hvor huslejeindtægter går til endnu flere betalbare boliger. Det vil vi gerne bidrage til med den erfaring, vi har fra den almene sektor i Danmark."

En række aktører bidrager til udviklingen med økonomiske og faglige ressourcer. BL, Industriens Fond, Rambøll Fonden og den filantropiske forening Realdania bidrager hver med 150.000 kr. til den indledende udvikling af indsatsen gennem stiftelsen af foreningen. 

Rambøll Fonden finansierer udviklingen af værdiprogrammet for boligerne gennem en bevilling på 1.187.500 kr. Dette arbejde udføres primært af Henning Larsen Arkitekter og Rambøll. Industriens Fond finansierer gennem en bevilling på 820.000 kr. udviklingen af den organisatoriske og juridiske model. Dette arbejdes udføres primært af Sirius Advokater. Bestyrelsens medlemmer arbejder pro bono, og virksomhederne bidrager derudover til projektet gennem reduceret dækningsbidrag. 

Kontakt: Formand for Housing Foundation of Ukraine, Kurt Bardeleben, info@ukrainianhomesforall.dk

Første fase mod betalbare boliger i Ukraine

Her vil den arkitektoniske vision blive udviklet, og krav i overensstemmelse med bygningsreglementet i Ukraine og EU's Taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet, dvs. for et både socialt, miljømæssigt og økonomisk og bæredygtigt byggeri, vil blive stillet. Denne fase vil omfatte et arkitektonisk værdiprogram og en rammesætning for den juridiske og organisatoriske struktur. 

Anden fase mod betalbare boliger i Ukraine

I anden fase vil tre pilotprojekter med ukrainske samarbejdspartnere, blive projekteret og udført. Herefter vil hele strukturen omkring boligafdelingerne, med ventelister, drift- og vedligeholdelsesbudgetter blive oprettet. Pilotprojekterne vil bidrage med erfaring til gennemførelse af flere boligafdelinger samt til en vedvarende og holdbar boligsektor.

Hjælp til genopbygning

"Der er fra både EU og enkelte medlemslande allerede nu fokus på at hjælpe Ukraine med genopbygningen. Det arbejde ønsker vi, der har taget initiativ til foreningen, at bidrage til, når det forhåbentlig snart bliver muligt. Vi ser et potentiale i at trække på den mangeårige erfaring, vi i Danmark har med almene boliger, der ikke skal generere profit, og hvor der er plads til alle indkomstgrupper i samfundet. Derfor vil vi sammen med lokale samarbejdspartnere forsøge at udvikle en tilsvarende model, der passer til det ukrainske samfund."

Bestyrelsens formand, advokat Kurt Helles Bardeleben.  

Et bæredygtigt lejeboligmarked

"Krigen i Ukraine er en tragedie med store menneskelige omkostninger, som bl.a. kommer til udtryk i en stor mangel på boliger. Når genopbygningen af landet går i gang, er der til gengæld en mulighed for at gøre nogle ting bedre end før – til gavn for befolkningen i landet. F.eks. at skabe et socialt og økonomisk mere bæredygtigt lejeboligmarked, hvor der også er plads til borgere med en lavere indtægt. Og hvor huslejeindtægter går til endnu flere betalbare boliger. Det vil vi gerne bidrage til med den erfaring, vi har fra den almene sektor i Danmark." 

Bent Madsen, direktør i BL - Danmarks Almene Boliger